Home page    Akce     Semináře     Napište nám      Zpravodaj    Zajímavé WWW stránky      Publikace

 

Stanovy

Článek I

Základní ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

Název: Spolek Svatobor (dále jen: "spolek").

Sídlo spolku: Mostecká 1, 118 00 Praha 1.

Identifikační číslo spolku: 47510042.

Spolek je organizován na základě dobrovolného členství a samosprávy.

Spolek je nezávislý a nadstranický.

Článek II

Účel a poslání spolku

1.

Pečuje o hroby, náhrobky, pomníky a pamětní desky významných osobností, které spolek pořídil, spravoval nebo spravuje.

2.

Dává podněty a návrhy příslušným institucím ke zřízení nebo obnově památníků významných osobností české kultury.

3.

Pořádá výstavy, vzpomínkové a jiné kulturně osvětové akce.

4.

Samostatně nebo v součinnosti s jinými organizacemi pořádá pietní akty u hrobů a jiných památníků významných osobností, odborné konference a kolokvia.

5.

Vydává publikace s tematikou, souvisící s posláním spolku.

6.

Zvláštní pozornost věnuje Vyšehradskému hřbitovu a hrobce Slavín.

7.

Při plnění svého poslání spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem, Magistrátem hl. m. Prahy a orgány jednotlivých krajů, s Klubem Za starou Prahu. Rozvíjí spolupráci s odbornými redakcemi sdělovacích prostředků, se spolky a dobrovolníky v oblasti historie a památkové ochrany.

 

Článek III

Orgány spolku

1.

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze, jako nejvyšší orgán,

b) předseda spolku jako individuální statutární orgán, který je současně předsedou výboru,

c) výbor jako kolektivní statutární orgán, který má nejméně pět členů včetně předsedy,

d) kontrolní komise, jako kontrolní orgán.

2.

Členy výboru a předsedu spolku volí členská schůze na dobu pěti let.

3.

Členy kontrolní komise volí členská schůze na dobu pěti let.

4.

Kontrolní komise má nejméně tři členy a volí předsedu ze svého středu.

 

Článek IV

Členská schůze

1.

Členskou schůzi svolává výbor k zasedání jedenkrát do roka, nejpozději do konce prvního pololetí.

2.

Výbor může svolat zasedání členské schůze i na podnět třetiny členů spolku nebo na podnět kontrolní komise, a to do třiceti dnů od doručení podnětu. Nesvolá-li výbor v uvedené době členskou schůzi, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

3.

Výbor svolává zasedání členské schůze na základě pozvánky, jež musí být členům doručena minimálně třicet dnů před zasedáním. Pozvánka může mít listinnou nebo elektronickou podobu. V pozvánce musí být vyznačeno zejména místo, čas a pořad zasedání.

4.

Kdo zasedání členské schůze svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jako bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

5.

Členská schůze rozhoduje zejména

a) o hlavním zaměření spolku,

b) o plánu činnosti a rozpočtu spolku,

c) o změně stanov spolku.

6.

Členská schůze

a) volí členy výboru a jeho předsedu, který se tak stává předsedou spolku,

b) volí členy kontrolní komise,

c) hodnotí činnost statutárního a kontrolního orgánu a jejich členů,

d) schvaluje výsledek hospodaření.

7.

Členská schůze je schopna usnášet se, je-li přítomna aspoň polovina všech členů. Nesejde-li se tento počet v hodinu stanovenou pro její začátek, zahájí se jednání s týmž programem o čtvrt hodiny později a členská schůze je schopna usnášet se, i kdyby ani tehdy nebylo dosaženo přítomnosti poloviny všech členů. Hlasovací právo má každý člen, který splnil základní povinnost členského příspěvku. Usnesení členské schůze platí, je-li schváleno většinou přítomných členů s právem hlasovacím. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

8.

Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání, případně i dalších činovníků podle potřeby pořadu členské schůze.

9.

Předseda zasedání členské schůze vede jednání tak, aby byl dodržen ohlášený pořad členské schůze. O změně pořadu zařazením záležitostí, které nebyly zařazeny na pořad zasedání při zahájení, lze rozhodnout jenom za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných hlasovat na členské schůzi.

10.

Každý člen je oprávněn zúčastnit se zasedání, požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon zveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

11.

Zápis z členské schůze pořizuje zapisovatel, který byl zvolen, nebo pověřený člen výboru a zajistí jeho vyhotovení nejpozději do třiceti dnů od jejího skončení.

12.

Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání členské schůze svolal, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další činovníky členská schůze zvolila, jaký byl pořad, jaká usnesení se přijala, kdy a kým byl zápis vyhotoven.

13.

Každý člen spolku má právo nahlížet do zápisů ze zasedání členské schůze.

 

Článek V

Výbor

1.

Výbor se schází minimálně jednou za čtvrtletí.

2.

Schůzi výboru svolává jeho předseda, případně pověřený člen výboru, alespoň čtrnáct dnů před zasedáním výboru. Pozvánka má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje místo a čas konání schůze.

3.

Schůzi řídí jeho předseda nebo pověřený člen výboru v souladu s programem.

4.

Výbor zpracovává návrhy

a) dlouhodobého zaměření činnosti,

b) plánu činnosti,

c) rozpočtu.

5.

Výbor rozhoduje zejména

a) o svolání členské schůze,

b) o příjmech a vydáních souvisejících s činností spolku,

c) o přijímání nových členů,

d) o vyloučení členů.

6.

Výbor je odpovědný členské schůzi, které předkládá zprávu o své činnosti, zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu a plán činnosti.

7.

Výbor plní usnesení členské schůze.

8.

Každý řádně zvolený člen výboru má na zasedání jeden hlas.

9.

Za odstoupivšího člena výboru výbor kooptuje nového člena výboru a kooptaci předkládá ke schválení následující členské schůzi.

10.

Výbor je schopen usnášet se, je-li přítomna více než polovina jeho členů.

11.

Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů výboru.

12.

Předseda výboru nebo pověřený člen zhotovuje z každého zasedání zápis, jenž musí být vyhotoven nejpozději do patnácti dnů od skončení zasedání výboru.

13.

Jménem výboru spolku je oprávněn jednat předseda nebo jím pověřený člen výboru.

14.

Kdo za spolek podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis, případně i údaj o své funkci.

 

Článek VI

Kontrolní komise

1.

Členství v kontrolní komisi (dále jen "komise") není slučitelné s členstvím ve výboru ani s funkcí likvidátora.

2.

Komise na prvním zasedání volí svého předsedu.

3.

Za odstoupivšího člena komise předseda komise kooptuje nového člena komise a kooptaci předkládá ke schválení následující členské schůzi.

4.

Komise se schází k zasedání minimálně jednou za rok.

5.

Komise dohlíží, jsou-li všechny spolkové záležitosti správně vedeny, vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li komise nedostatky, upozorní na ně výbor.

6.

Komise kontroluje hospodaření a ověřuje správnost zprávy o hospodaření za příslušný rok.

 

 

7.

Pověřený člen komise může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

8.

Komise je odpovědná členské schůzi.

 

Článek VII

Členství, práva a povinnosti členů

1.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem podílet se na činnosti spolku.

2.

Členství ve spolku je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k účasti v něm a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

3.

Řádným členem spolku se stává fyzická osoba zaplacením členského příspěvku a po schválení členství výborem spolku.

4.

Čestným členem se může stát člen spolku i jiná osoba mimo něj, která prokázala mimořádné zásluhy o Svatobor a na základě návrhu výboru bylo čestné členství schváleno členskou schůzí spolku.

5.

Kolektivním členem spolku se může stát vzdělávací nebo kulturní instituce či spolek po dohodě statutárních orgánů obou stran a může být dojednáno vzájemné kolektivní členství. Roční peněžní příspěvek kolektivních členů odpadá a je nahrazen vzájemným poskytováním členských výhod.

6.

Řádní členové mají zejména právo

a) účastnit se vyhlášených akcí spolku podle svých možností,

b) přispívat vlastními návrhy k rozvíjení činnosti a působnosti spolku,

c) účastnit se členské schůze.

7.

Řádní členové mají zejména povinnost

a) dodržovat stanovy spolku,

b) platit členské příspěvky.

8.

Řádné členství zaniká

a) vystoupením člena ze spolku,

b) úmrtím člena,

c) vyloučením člena ze spolku.

9.

Řádný člen může kdykoliv vystoupit ze spolku bez udání důvodu, oznámení o ukončení členství je však třeba učinit písemnou formou. Členství ve spolku končí dnem doručení tohoto oznámení statutárnímu orgánu spolku. Vystoupením ze spolku nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.

10.

Statutární orgán spolku může vyloučit řádného člena spolku z těchto důvodů:

a) Řádný člen závažně porušuje povinnosti vyplývající z členství, jedná proti zájmům spolku a dlouhodobě poškozuje dobré jméno spolku, přičemž v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po písemné výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku závažnou újmu.

b) Řádný člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem ve výzvě, ačkoliv byl na tento následek upozorněn. Písemnou výzvu k zaplacení členských příspěvků, jež nebyly uhrazeny za minulé kalendářní období, zasílá pověřený člen statutárního orgánu doporučeně na adresu bydliště řádného člena.

11.

Kterýkoli člen spolku může podat návrh na vyloučení člena ze spolku, v němž uvede okolnosti osvědčující jeho návrh. Člen, proti němuž návrh směřuje, musí mít možnost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést a doložit vše, co proti němu namítá. O vyloučení řádného člena ze spolku rozhoduje statutární orgán spolku.

12.

Rozhodutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

13.

Člen může do patnácti dnů po doručení rozhodnutí navrhnout v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze jako nejvyšší orgán spolku.

14.

Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, jestliže

a) odporuje zákonu či stanovám spolku,

b) nalezne jiné opodstatněné důvody.

15.

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout u soudu, aby rozhodl o jeho neplatnosti, jinak toto právo zaniká.

 

Článek VIII

Evidence a seznam členů

1.

Spolek vede evidenci a seznam členů. Statutární orgán shromažďuje přihlášky a evidenční listy řádných členů. Po vzniku řádného členství zapíše člena do seznamu členů.

2.

Seznam členů se vede v písemné formě a obsahuje tyto údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) den vzniku členství.

3.

Výmaz členů ze seznamu se provádí.

4.

Seznam členů může být zveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm aktuálně zapsáni. Při zveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

5.

Každý člen, a to i bývalý člen, na svou žádost obdrží od spolku a na jeho náklad potvrzení o výpisu ze seznamu členů, obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, které údaje byly vymazány.

 

Článek IX

Hospodaření spolku

1.

Spolek má tyto příjmy:

a) členské příspěvky,

b) úroky z vkladů na bankovním účtu,

c) přijaté dary a odkazy věnované pro potřeby spolku,

d) výnosy z veřejných sbírek pořádaných spolkem, jež umožňují obecně závazné právní

předpisy.

2.

Všechny příjmy slouží k rozvoji činnosti spolku a úhradě provozních nákladů spolku.

3.

Spolek vede účetnictví právnické osoby a předkládá účetní závěrku podle zvláštního zákona.

 

Článek X

Zánik spolku

1.

Spolek může zaniknout dvěma způsoby:

a) dobrovolně;

b) nedobrovolně.

2.

O dobrovolném zániku rozhoduje členská schůze.

3.

O nedobrovolném zrušení spolku rozhoduje soud na návrh osoby, která prokáže oprávněný zájem na jeho zrušení. Zrušení je možné i bez návrhu, pokud byl spolek soudem upozorněn, že naplňuje některé z podmínek stanovených pro jeho zrušení.

 

 

4.

Zánik spolku je vždy spojen s jeho likvidací, která spočívá ve vypořádání závazků a pohledávek spolku. Likvidaci spolku provádí likvidátor. Při dobrovolném zániku spolku jmenuje likvidátora členská schůze, která o zániku spolku rozhodla. Při nedobrovolném zániku jmenuje likvidátora soud.

5.

Likvidátor podává do třiceti dnů po skončení likvidace návrh na výmaz spolku z veřejného rejstříku.

6.

Ke konečnému zániku spolku dochází až jeho výmazem z veřejného rejstříku.

 

Článek XI

Závěrečná ustanovení

1.

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí spolku dne 14. května 2015

2.

Tyto stanovy jsou účinné od 14. Května 2015