Home page    Akce     Semináře     Napište nám      Zpravodaj    Zajímavé WWW stránky      Publikace

 

Cena A.Wiehla

 

S t a t u t
C e n y   A n t o n í n a   W i e h l a
 
 
     Svatobor, vědom si svého historického poslání, zakotveného ve spolkových stanovách, ve snaze přispět k rozvoji funerálního umění v České republice, se rozhodl zřídit
 
Cenu Antonína Wiehla 1
(dále jen „Cena AW“).
 
Článek I
1. Cena AWje udělována v dvouletém cyklu (bienále) realizovanému dílu funerálního umění a architektury (např. rekonstrukce či realizace nového díla - pomník, deska, celková zahradní úprava hřbitova nebo jeho části apod.) na území České republiky.
2. V každém cyklubude udělena jedna cena; porota ale může ohodnotit i další tři práce zvláštní cenou.
 
Článek II
1. Cena AW je čestným oceněním.
2. Autor oceněného díla podle čl. I odst. 1obdrží do dočasného držení putovní cenu a do trvalého držení diplom a plaketu, udělovanou k putovní ceně.
3. Na putovní ceně bude vyryt rok udělení, jméno autora a název díla.
4. Cena AW se bude udělovat ke dni 17. května příslušného roku – výročnímu dni založení Svatoboru v roce 1862.
 
Článek III
1. Návrh na udělení Ceny AWse doručí na adresu: Svatobor, Mostecká 1, 118 00 Praha 1, s označením Cena AW“ do 31. 12. každého lichého roku (počínaje rokem2005), s obsahem uvedeným v příloze č. 1.
2. Návrhy posoudí pětičlenná porota jmenovaná výborem Svatoboru (složená ze zástupců Svatoboru, Ministerstva kulturyČR a odborné veřejnosti).
3. Porota rozhodne na jednom či více zasedáních, nejpozději však do 15. 4. následujícího roku.
4. Dokumentace zaslaných návrhů a zápisy z jednání poroty se ukládají v archivu Svatoboru.
 
Článek IV
1. Zvláštní cenou mohou být oceněna díla související s funerálním uměním, například kniha, fotografie nebo funerální počin v zahraničí se vztahem k české historii a státnosti.
 
Článek V
1. Náklady spojené s udělováním ceny nese Svatobor.
2. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení na výroční členské schůzi Svatoboru dne 12. 2. 2004 v Praze a může být měněn pouze usnesením členské schůze Svatoboru.
 
 
 
Za Svatobor:
 
/razítko/
 
 
doc. Ing. Václav Liška, Dr.
předseda
doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc.
místopředsedkyně
 
 
______________________________________
1 Antonín Wiehl (1846-1910) vedle ostatního životního díla vynikl také jako tvůrce jedinečné architektury hřbitova na Vyšehradě, kde jsou jeho dílem arkády s kapitulní kaplí a severní brankou, některé jednotlivé hrobky a společná hrobka osobností české kultury a vědy Slavín.